"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Σύνδεσμοι

αναζήτηση [+/-]
Σύνδεσμοι 1 - 10 of 24 in total
 • Econet Κίνα: πλατφόρμα για την ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον.

  Econet Κίνα είναι μια πλατφόρμα πληροφόρησης, δικτύωσης και σχεδίου μάρκετινγκ για την οικοδόμηση, την ενέργεια και το περιβάλλον στην Κίνα. Στόχος της είναι να σταθεροποιήσει τη θέση των γερμανικών επιχειρήσεων βιωσιμότητας ακόμα καλύτερα στην κινεζική αγορά. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις διαθέτουν πληροφορίες για την αγορά, και υποστηρίζονται ενεργά στην είσοδο τους στην αγορά, αναζήτηση εταίρων και στην έρευνα αγοράς.

 • IRENA
  Outgoing url: http://www.irena.org

  Ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) ιδρύθηκε επίσημα στη Βόννη στις 26 Ιανουαρίου 2009. 148 κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν το Καταστατικό του Οργανισμού. Ανάμεσά τους είναι 48 χώρες της Αφρικής, 38 ευρωπαϊκά, 35 ασιατικές, 17 αμερικανικές και 10 Αυστραλία / Ωκεανία κρατών.

  Εντεταλμένη από αυτές τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, η IRENA θα προωθήσει την ευρεία και αυξανόμενη υιοθέτηση και τη βιώσιμη χρήση όλων των μορφών ή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ενεργώντας ως η παγκόσμια φωνή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η IRENA θα διευκολύνει την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών δεδομένων, τα οικονομικά δεδομένα και τις πιθανές ανανεώσιμες πηγές δεδομένων. Η IRENA θα μοιράσει τις εμπειρίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σχετικά πλαίσια πολιτικής, ενίσχυσης των ικανοτήτων τους, τους διαθέσιμους μηχανισμούς χρηματοδότησης και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αφορούν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

   

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργριας από την Γερμανία

  Πληροφορίες για γερμανικές βιομηχανίες, επιχειρήσεις και προϊόντα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 • Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Τεχνολογίας

  Οικονομική αποδοτικότητα, εξασφαλισμένη παροχή ενέργειας και περιβαλλοντική συμβατότητα είναι οι κεντρικοί στόχοι της γερμανικής ενεργειακής πολιτικής. Στη Γερμανία το Υπουργείο Οικονομίας και Τεχνολογίας έχει την κύρια ευθύνη για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής.

 • Γερμανικός Σύνδεσμος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  Outgoing url: http://www.bee-ev.de

  Ο Γερμανικός Σύνδεσμος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι ένας οργανισμός-ομπρέλα των ενώσεων ΑΠΕ με πάνω από 20.000 μέλη, ιδιώτες και εταιρίες. Στους στόχους του περιλαμβάνονται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου γύρω από τις ΑΠΕ, ίσες ευκαιρίες για τις ΑΠΕ σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η συνολική μετάβαση στην αποκλειστική χρήση των ΑΠΕ.

 • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E.
  Outgoing url: http://www.dei.gr
  Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ιδρύθηκε το 1950 με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής η οποία, μέσα από την εντατική εκμετάλλευση των εγχώριων πόρων, θα έκανε το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη. Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και η μοναδική εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,4 εκατομμύρια πελάτες . Επίσης είναι η μοναδική εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς της χώρας μας.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.
  Outgoing url: http://www.desmie.gr
  Ο ΔΕΣΜΗΕ είναι μια εταιρεία που έχει ένα διπλό ρόλο: 1)Ο ένας ρόλος είναι αυτός που ασκούσε η ΔΕΗ σε σχέση με το Σύστημα Μεταφοράς: φροντίζει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης και η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται κατά τρόπο αξιόπιστο, ασφαλή και ποιοτικά αποδεκτό. 2)Ο δεύτερος ρόλος του ΔΕΣΜΗΕ είναι να εκκαθαρίζει την αγορά, να λειτουργεί σαν ένα είδος χρηματιστηρίου που υπολογίζει κάθε ημέρα ποιός οφείλει σε ποιόν. Ο ΔΕΣΜΗΕ δεν εμπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια και ότι βασικές συναλλακτικές σχέσεις είναι διμερείς μεταξύ παραγωγών/προμηθευτών και των πελατών τους.
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Energy - Economics - Environment Modelling Laboratory
  Το εργαστήριο E3M είναι ερευνητικό εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Λειτουργεί από το 1988 και οι ερευνητές του συνδυάζουν την οικονομική ανάλυση με ενδελεχή μηχανική αξιολόγηση και υποστήριξη τεχνολογίας κάνοντας προβλέψεις στον τομέα της ενέργειας.
 • Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία
  Outgoing url: http://www.elanet.gr

  Σκοπός της εταιρείας είναι:
  Η υποστήριξη των εισηγητικών παρεμβάσεων των ΣΕΒ-ΠΟΞ-ΕΕΤ σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  Η συμβολή στην υλοποίησή τους ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρησης.

 • Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων
  Outgoing url: http://www.eemf.gr

  Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) ιδρύθηκε το 1965. Ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται από το Καταστατικό της ΕΕΜΦ (ή στη διεύθυνση www.eemf.gr\katastatiko eemf.pdf), τελευταία τροποποίηση το 1974.

  Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της Ε.Ε.Μ.Φ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα της τεχνικής της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης «Μεγάλων Φραγμάτων και συναφών προς αυτά κατασκευών» και η διενέργεια σχετικών με αυτά επιστημονικών ερευνών. Για τους ως άνω σκοπούς η Ε.Ε.Μ.Φ. έχει συνδεθεί με τη«Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων -International Commission on Large Dams (ICOLD)ήCommission Internationale des Grands Barrages (CIGB)- που έχει έδρα στο Παρίσι της Γαλλίας και έχει καταστήσει έτσι την Ελλάδα «Χώρα Μέλος» της διεθνούς αυτής οργάνωσης.

  Η Ε.Ε.Μ.Φ. επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της μέσω της συνεργασίας με τηνICOLDκαι τις Εθνικές Επιτροπές αυτής, καθώς και με άλλες οργανώσεις με παρόμοια ενδιαφέροντα, συμμετέχοντας στις εκτελεστικές συνόδους, τα διεθνή συνέδρια, τα ταξίδια μελέτης, καθώς και στις επιτροπές εργασίας προς μελέτη ή έρευνα διαφόρων ενδιαφερόντων  θεμάτων κλπ.

  Επίσης, οργανώνει στην Ελλάδα επιστημονικές διαλέξεις και εκδρομές επίσκεψης έργων, συστήνει επιτροπές έρευνας και κάνει δημοσιεύσεις σχετικά με όλα τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους σκοπούς της.

  Τέλος, δύναται να συνεργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με Υπηρεσίες, με Οργανισμούς, Ιδρύματα κλπ., των οποίων η αρμοδιότητα ή τα ενδιαφέροντα είναι σχετικά με τους σκοπούς της.

  Η Ε.Ε.Μ.Φ. δεν έχει κερδοσκοπική επιδίωξη.

  Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΜΦ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τοΕποπτικό Συμβούλιο.

  Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της Ε.Ε.Μ.Φ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα της τεχνικής της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης «Μεγάλων Φραγμάτων και συναφών προς αυτά κατασκευών» και η διενέργεια σχετικών με αυτά επιστημονικών ερευνών. Για τους ως άνω σκοπούς η Ε.Ε.Μ.Φ. έχει συνδεθεί με τη«Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων -International Commission on Large Dams (ICOLD)ήCommission Internationale des Grands Barrages (CIGB)- που έχει έδρα στο Παρίσι της Γαλλίας και έχει καταστήσει έτσι την Ελλάδα «Χώρα Μέλος» της διεθνούς αυτής οργάνωσης.

  • Η Ε.Ε.Μ.Φ. επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της μέσω της συνεργασίας με τηνICOLDκαι τις Εθνικές Επιτροπές αυτής, καθώς και με άλλες οργανώσεις με παρόμοια ενδιαφέροντα, συμμετέχοντας στις εκτελεστικές συνόδους, τα διεθνή συνέδρια, τα ταξίδια μελέτης, καθώς και στις επιτροπές εργασίας προς μελέτη ή έρευνα διαφόρων ενδιαφερόντων  θεμάτων κλπ.

   Επίσης, οργανώνει στην Ελλάδα επιστημονικές διαλέξεις και εκδρομές επίσκεψης έργων, συστήνει επιτροπές έρευνας και κάνει δημοσιεύσεις σχετικά με όλα τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους σκοπούς της.

   Τέλος, δύναται να συνεργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με Υπηρεσίες, με Οργανισμούς, Ιδρύματα κλπ., των οποίων η αρμοδιότητα ή τα ενδιαφέροντα είναι σχετικά με τους σκοπούς της.

   Η Ε.Ε.Μ.Φ. δεν έχει κερδοσκοπική επιδίωξη.

   Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΜΦ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τοΕποπτικό Συμβούλιο.

  • Τηλέφωνο: 210-3355169
  • Φαξ: 210-5241223
  • E-Mail: eemf@eemf.gr
  • Url: http://www.eemf.gr
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μέσω ΔΕΗ-ΔΥΗΠ Αγησιλάου 56-58 104 36 Αθήνα

Fe
close x

This site in other countries