"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Σύνδεσμοι

αναζήτηση [+/-]
Σύνδεσμοι 11 - 20 of 36 in total
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.
  Outgoing url: http://www.desmie.gr
  Ο ΔΕΣΜΗΕ είναι μια εταιρεία που έχει ένα διπλό ρόλο: 1)Ο ένας ρόλος είναι αυτός που ασκούσε η ΔΕΗ σε σχέση με το Σύστημα Μεταφοράς: φροντίζει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης και η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται κατά τρόπο αξιόπιστο, ασφαλή και ποιοτικά αποδεκτό. 2)Ο δεύτερος ρόλος του ΔΕΣΜΗΕ είναι να εκκαθαρίζει την αγορά, να λειτουργεί σαν ένα είδος χρηματιστηρίου που υπολογίζει κάθε ημέρα ποιός οφείλει σε ποιόν. Ο ΔΕΣΜΗΕ δεν εμπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια και ότι βασικές συναλλακτικές σχέσεις είναι διμερείς μεταξύ παραγωγών/προμηθευτών και των πελατών τους.
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Energy - Economics - Environment Modelling Laboratory
  Το εργαστήριο E3M είναι ερευνητικό εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Λειτουργεί από το 1988 και οι ερευνητές του συνδυάζουν την οικονομική ανάλυση με ενδελεχή μηχανική αξιολόγηση και υποστήριξη τεχνολογίας κάνοντας προβλέψεις στον τομέα της ενέργειας.
 • Εκπαιδευτικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  Outgoing url: http://www.bzee.de/

  Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρέχει επί έξι χρόνια μετεκπαίδευση στην τεχνολογία των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και πιστοποιητικά σε όλους σχεδόν τους Γερμανούς και Δανούς κατασκευαστές αιολικών εγκαταστάσεων.

 • Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία
  Outgoing url: http://www.elanet.gr

  Σκοπός της εταιρείας είναι:
  Η υποστήριξη των εισηγητικών παρεμβάσεων των ΣΕΒ-ΠΟΞ-ΕΕΤ σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  Η συμβολή στην υλοποίησή τους ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρησης.

 • Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων
  Outgoing url: http://www.eemf.gr

  Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) ιδρύθηκε το 1965. Ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται από το Καταστατικό της ΕΕΜΦ (ή στη διεύθυνση www.eemf.gr\katastatiko eemf.pdf), τελευταία τροποποίηση το 1974.

  Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της Ε.Ε.Μ.Φ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα της τεχνικής της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης «Μεγάλων Φραγμάτων και συναφών προς αυτά κατασκευών» και η διενέργεια σχετικών με αυτά επιστημονικών ερευνών. Για τους ως άνω σκοπούς η Ε.Ε.Μ.Φ. έχει συνδεθεί με τη«Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων -International Commission on Large Dams (ICOLD)ήCommission Internationale des Grands Barrages (CIGB)- που έχει έδρα στο Παρίσι της Γαλλίας και έχει καταστήσει έτσι την Ελλάδα «Χώρα Μέλος» της διεθνούς αυτής οργάνωσης.

  Η Ε.Ε.Μ.Φ. επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της μέσω της συνεργασίας με τηνICOLDκαι τις Εθνικές Επιτροπές αυτής, καθώς και με άλλες οργανώσεις με παρόμοια ενδιαφέροντα, συμμετέχοντας στις εκτελεστικές συνόδους, τα διεθνή συνέδρια, τα ταξίδια μελέτης, καθώς και στις επιτροπές εργασίας προς μελέτη ή έρευνα διαφόρων ενδιαφερόντων  θεμάτων κλπ.

  Επίσης, οργανώνει στην Ελλάδα επιστημονικές διαλέξεις και εκδρομές επίσκεψης έργων, συστήνει επιτροπές έρευνας και κάνει δημοσιεύσεις σχετικά με όλα τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους σκοπούς της.

  Τέλος, δύναται να συνεργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με Υπηρεσίες, με Οργανισμούς, Ιδρύματα κλπ., των οποίων η αρμοδιότητα ή τα ενδιαφέροντα είναι σχετικά με τους σκοπούς της.

  Η Ε.Ε.Μ.Φ. δεν έχει κερδοσκοπική επιδίωξη.

  Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΜΦ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τοΕποπτικό Συμβούλιο.

  Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της Ε.Ε.Μ.Φ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα της τεχνικής της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης «Μεγάλων Φραγμάτων και συναφών προς αυτά κατασκευών» και η διενέργεια σχετικών με αυτά επιστημονικών ερευνών. Για τους ως άνω σκοπούς η Ε.Ε.Μ.Φ. έχει συνδεθεί με τη«Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων -International Commission on Large Dams (ICOLD)ήCommission Internationale des Grands Barrages (CIGB)- που έχει έδρα στο Παρίσι της Γαλλίας και έχει καταστήσει έτσι την Ελλάδα «Χώρα Μέλος» της διεθνούς αυτής οργάνωσης.

  • Η Ε.Ε.Μ.Φ. επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της μέσω της συνεργασίας με τηνICOLDκαι τις Εθνικές Επιτροπές αυτής, καθώς και με άλλες οργανώσεις με παρόμοια ενδιαφέροντα, συμμετέχοντας στις εκτελεστικές συνόδους, τα διεθνή συνέδρια, τα ταξίδια μελέτης, καθώς και στις επιτροπές εργασίας προς μελέτη ή έρευνα διαφόρων ενδιαφερόντων  θεμάτων κλπ.

   Επίσης, οργανώνει στην Ελλάδα επιστημονικές διαλέξεις και εκδρομές επίσκεψης έργων, συστήνει επιτροπές έρευνας και κάνει δημοσιεύσεις σχετικά με όλα τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους σκοπούς της.

   Τέλος, δύναται να συνεργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με Υπηρεσίες, με Οργανισμούς, Ιδρύματα κλπ., των οποίων η αρμοδιότητα ή τα ενδιαφέροντα είναι σχετικά με τους σκοπούς της.

   Η Ε.Ε.Μ.Φ. δεν έχει κερδοσκοπική επιδίωξη.

   Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΜΦ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τοΕποπτικό Συμβούλιο.

  • Τηλέφωνο: 210-3355169
  • Φαξ: 210-5241223
  • E-Mail: eemf@eemf.gr
  • Url: http://www.eemf.gr
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μέσω ΔΕΗ-ΔΥΗΠ Αγησιλάου 56-58 104 36 Αθήνα

 • Ελληνικός Συνδέσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  Outgoing url: http://www.hellasres.gr
  O ΕΣΗΑΠΕ είναι Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1997. Εταίροι-μέλη του ΕΣΗΑΠΕ είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, νομικά πρόσωπα με έδρα μέσα στην ελληνική επικράτεια, των οποίων ο σκοπός συναρτάται με την κατασκευή μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας, καθώς και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τα οποία έχουν προβεί σε ανάλογες επενδύσεις, ή έχουν λάβει τις κατά νόμο άδειες για μία τουλάχιστον συναφή επένδυση, ή βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών.
 • Ένωση Bιομηχανιών Hλιακής Eνέργειας (EBHE)
  Outgoing url: http://www.ebhe.gr
  Στους σκοπούς της EBHE περιλαμβάνονται η μελέτη, η προαγωγή, η παρακολούθηση της τεχνολογικής και επιστημονικής εξέλιξης των θεμάτων που άπτονται της ηλιακής ενέργειας, η διάδοση των ηλιακών εφαρμογών, η συνεργασία μεταξύ των μελών καθώς και η εκπροσώπησή τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
 • Ένωση Αιολικής Ενέργειας Λατινικής Αμερικής (Lawea)
  Outgoing url: http://www.lawea.org

  Η Ένωση Αιολικής Ενέργειας Λατινικής Αμερικής προωθεί τη χρήση αυτής της μορφής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Παράλληλα οργανώνει την ετήσια WindExpo στο Μεξικό.

 • Επιτροπή Στέγασης του Μεξικό (Conavi)
  Outgoing url: http://www.conavi.gob.mx

  Το Conavi είναι ένα ομοσπονδιακό σώμα με αποστολή την ανάπτυξη, το συντονισμό και την προώθηση προγραμμάτων στέγασης. Παράλληλα υποστηρίζει και ελέγχει την κυβέρνηση στην εφαρμογή και την τήρηση των προγραμμάτων της Εθνικής Στέγασης 2007-2012 και των στόχων για τη βιωσιμότητα της οικιστικής ανάπτυξης.

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμης Ενέργειας
  Outgoing url: http://www.erec.org

  Απο το 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμης Ενέργειας αποτελεί έναν οργανισμό-ομπρέλα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ανανεώσιμης ενέργειας, ενώσεων έρευνας και εμπορίου στους τομείς βιο-ενέργειας, γεωθερμίας, υδροηλεκτρικής, ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Fe
close x

This site in other countries