"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Κύπρος: Προετοιμάζεται η Total για τη γεώτρηση

Published at: 12 Ιουν 2017
source: EnergyWorld
Countries:
published by

Για τη διάνοιξη της πρώτης γεώτρησης εντός του ερευνητικού τεμαχίου 11, στην κυπριακή ΑΟΖ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή.

Ολοκληρώνεται ο κύκλος αδειοδοτήσεων της Total για να είναι όλα έτοιμα στα μέσα Ιουλίου (εκτιμάται έναρξη δραστηριοτήτων στις 14 Ιουλίου) για τη διάνοιξη της πρώτης γεώτρησης εντός του ερευνητικού τεμαχίου 11, στην κυπριακή ΑΟΖ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», οι γεωτρητικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το πλωτό γεωτρύπανο West Capella, ενώ μια ακτίνα 500 μέτρων από τα εξωτερικά σημεία της εγκατάστασης προβλέπεται να κηρυχθεί Ζώνη Ασφαλείας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση από δύο ξεχωριστές διαδικασίες που αφορούν το υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Η πρώτη αφορά την περιβαλλοντική έγκριση μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την ερευνητική γεώτρηση. Η δεύτερη αφορά την έκδοση άδειας στη βάση του offshore protocol και του σχετικού κυρωτικού νόμου για προστασία της Μεσογείου από τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων. Τη συγκεκριμένη άδεια χορηγεί ο υπουργός Γεωργίας μετά από σχετική εισήγηση τεχνοκρατικής επιτροπής. Στα πλαίσια του εν λόγω κυρωτικού νόμου η αρμόδια Αρχή εκδίδει άδειες και ελέγχει τις υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων σε φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Κυπριακή Δημοκρατία να προβαίνουν σε αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.

Πέραν των πιο πάνω δύο διαδικασιών, απαιτείται η έγκριση που αφορά τα θέματα ασφάλειας για δραστηριότητες εξερεύνησης και αξιοποίησης υδρογονανθράκων. Η αρμόδια Αρχή για εξέταση και έγκριση των σχετικών θεμάτων ασφάλειας ορίζεται με βάση τη σχετική νομοθεσία το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Στο στάδιο αυτό αξιολογείται η σχετική αίτηση που υποβλήθηκε και αφορά το σύνολο των διεργασιών της προγραμματιζόμενης διερευνητικής γεώτρησης με σκοπό την έγκρισή τους όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός Ιουνίου.

Για σκοπούς υποστήριξης των δραστηριοτήτων της γεώτρησης στη στεριά ολοκληρώθηκε η αδειοδότητη της εταιρείας EDT που θα κατασκευάσει χερσαία βάση εφοδιασμού στο λιμάνι Λεμεσού.

Στην έγκριση αναφέρεται ότι η Περιβαλλοντική Αρχή δεν φέρει ένσταση στην υλοποίηση των έργων, υπό την προϋπόθεση της πιστής τήρησης των μέτρων που προτείνονται στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και στα συνοδευτικά και συμπληρωματικά έγγραφα, καθώς και των όρων που έθεσε για παρακολούθηση και έλεγχο των δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται ότι η περιβαλλοντική γνωμάτευση έχει διάρκεια μέχρι και τη λήξη της άδειας χρήσης του χώρου που δόθηκε στην εταιρεία από την Αρχή Λιμένων Κύπρου (30/11/2017). Σε περίπτωση ανάγκης επέκτασης της διάρκειας λειτουργίας των έργων στον συγκεκριμένο χώρο, θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα σχετικό αίτημα προς την Περιβαλλοντική Αρχή, με παράλληλη ενημέρωση της Τοπικής Αρχής.

Έκθεση αναφοράς ανά 15 μέρες

Στη γνωμάτευση έχουν περιληφθεί όροι για παρακολούθηση και έλεγχο των δραστηριοτήτων. Επισημαίνεται πως η εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος (με κοινοποίηση στον Δήμο Λεμεσού) έκθεση αναφοράς ανά 15 ημέρες η οποία να περιλαμβάνει:

- Περιγραφή/αναφορά των μέτρων/δράσεων που λαμβάνονται για την τήρηση των όρων της γνωμάτευσης.

- Περιγραφή/αναφορά τυχόν περιστατικών αστοχίας των αντιρρυπαντικών συστημάτων, περιστατικών ρύπανσης, διαρροών επικίνδυνων ουσιών κ.λπ. και τρόπος αντιμετώπισής τους.

- Τα δεδομένα που λήφθηκαν από την παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου.

- Ποσότητες αποβλήτων που παράχθηκαν ανά μήνα και τρόπος διαχείρισης.
- Αποτελέσματα μετρήσεων των Συγκεντρώσεων των Ολικών Αιωρούμενων Σωματιδίων
- Αποτελέσματα μετρήσεων των επιπέδων ραδιενέργειας σε απόβλητα που παραλήφθηκαν από υπεράκτιες εργασίες.
- Αποτελέσματα μετρήσεων των επιπέδων ραδιενέργειας σε εξοπλισμό που παραλήφθηκε από υπεράκτιες εργασίες για καθαρισμό και συντήρηση.
- Αποτελέσματα ελέγχων και μετρήσεων των παραμέτρων για την ποιότητα του θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων.
Με την αποπεράτωση των εργασιών ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλει, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε μορφή τελικής έκθεσης την περιγραφή των μέτρων/δράσεων που λήφθηκαν για την τήρηση των όρων της γνωμάτευσης.

Εργασίες και υποδομές της βάσης εφοδιασμού

Την εγκατάσταση προσωρινής βάσης εφοδιασμού για να υποστηρίζει τις υπεράκτιες δραστηριότητες γεώτρησης της εταιρΕίας TOTAL Ε&Ρ Cyprus B.V. στην Κυπριακή ΑΟΖ στο οικόπεδο 11 αναμένεται να αδειοδοτήσει ο Δήμος Λεμεσού. Στη βάση εφοδιασμού θα διεξάγονται οι εξής εργασίες: αποθήκευση των σωληνών γεώτρησης, αποθήκευση των χημικών που θα χρησιμοποιούνται στις υπεράκτιες δραστηριότητες γεώτρησης, φορτοεκφόρτωση υλικών, εξοπλισμού και αποβλήτων, παραγωγή ρευστών γεώτρησης, αποθήκευση των ρευστών γεώτρησης, προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων από τις υπεράκτιες δραστηριότητες, χειρισμός υλικών, εξοπλισμού κ.λπ.

Για σκοπούς διευκόλυνσης της διεξαγωγής των πιο πάνω δραστηριοτήτων θα διαμορφωθούν και λειτουργούν οι πιο κάτω χώροι: χώρος αποθήκευσης σωληνών γεώτρησης, χώροι αποθήκευσης υγρών και ξηρών χημικών, προβλήτα για τη φορτοεκφόρτωση υλικών, εξοπλισμού και αποβλήτων, Μονάδα Παραγωγής Ρευστών Γεώτρησης, χώρος αποθήκευσης των ρευστών γεώτρησης, χώροι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων από τις υπεράκτιες δραστηριότητες, χώροι στάθμευσης, γραφεία κ.λπ.

Για τις ανάγκες της γεώτρησης απαραίτητα θα πρέπει να λειτουργήσει η Μονάδα Παραγωγής Ρευστών Γεώτρησης (Liquid Mud Plant). Αυτή η μονάδα αποτελεί μέρος της Βάσης Εφοδιασμού στην οποία θα παράγονται τα ρευστά γεώτρησης, θα αποθηκεύονται και θα μεταφέρονται στο πλοίο γεώτρησης με τη βοήθεια πλωτών μέσων κατά τη διαδικασία των εργασιών γεώτρησης. Επίσης, εντός της βάσης εφοδιασμού θα προμηθεύονται και αποθηκεύονται χημικά (ξηρά και υγρά) που είναι απαραίτητα για την παραγωγή ρευστών γεώτρησης και τις υπεράκτιες εργασίες γεώτρησης, οπότε θα μεταφέρονται υπεράκτια με πλωτά στο πλοίο γεώτρησης.

Η εταιρεία EDT Agency Ltd ορίστηκε από την TOTAL Ε&Ρ Cyprus B.V. για τη διαχείριση ολόκληρης της εφοδιαστικής βάσης που θα βρίσκεται εντός του νέου λιμανιού στη Λεμεσό, εξαιρουμένης της διαχείρισης της Μονάδας Παραγωγής Ρευστών Γεώτρησης για την οποία θα έχει αποκλειστική ευθύνη η εταιρεία TOTAL Ε&Ρ Cyprus B.V. και ο υπεργολάβος της (Halliburton Mediterranean Ltd).

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:

F.Y.R.O. Macedonia Αίγυπτος Αζερμπαϊτζάν Αλβανία Αλγερία Αργεντινή Αρμενία Αυστρία Αυστραλία Αϊτή Βέλγιο Βενεζουέλα Βιετνάμ Βολιβία Βοσνία - Ερζεγοβίνη Βουλγαρία Βραζιλία Βόρεια Κορέα Γαλλία Γερμανία Γεωργία Γκάνα Γουατεμάλα Γροιλανδία Δανία Ελ Σαλβαδόρ Ελβετία Ελλάδα Εσθονία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ηνωμένες Πολιτείες Ηνωμένο Βασίλειο Ιαπωνία Ινδία Ινδονησία Ιορδανία Ιράκ Ιράν Ιρλανδία Ισημερινός Ισλανδία Ισπανία Ισραήλ Ιταλία Κίνα Καζακστάν Καναδάς Κατάρ Κολομβία Κουβέιτ Κούβα Κροατία Κόστα Ρίκα Κύπρος Λίβανος Λετονία Λευκορωσία Λιβερία Λιβύη Λιθουανία Λιχτενστάιν Λουξεμβούργο Μάλτα Μαλαισία Μαρόκο Μαυρίκιος Μαυροβούνιο Μεξικό Μολδαβία Μπανγκλαντές Μπελίζ Νέα Ζηλανδία Νήσοι Φερόες Νίγηρ Ναμίμπια Νιγηρία Νικαράγουα Νορβηγία Νότια Αφρική Νότια Κορέα Ολλανδία Ομάν Ονδούρα Ουγγαρία Ουκρανία Ουρουγουάη Πακιστάν Παναμάς Παραγουάη Περού Πολωνία Πορτογαλία Ρουάντα Ρουμανία Ρωσία Σαουδική Αραβία Σερβία Σιγκαπούρη Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Συρία Τανζανία Ταϊβάν Ταϊλάνδη Τζαμάικα Τουρκία Τουρκμενιστάν Τσεχία Τυνησία Φιλιππίνες Φινλανδία Χιλή

Fe
close x

This site in other countries