"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Σύνδεσμοι

αναζήτηση [+/-]
 • Filtered by:
 • Χώρα: Greece
 • X
Σύνδεσμοι 1 - 10 of 17 in total
 • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E.
  Outgoing url: http://www.dei.gr
  Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ιδρύθηκε το 1950 με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής η οποία, μέσα από την εντατική εκμετάλλευση των εγχώριων πόρων, θα έκανε το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη. Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και η μοναδική εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,4 εκατομμύρια πελάτες . Επίσης είναι η μοναδική εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς της χώρας μας.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.
  Outgoing url: http://www.desmie.gr
  Ο ΔΕΣΜΗΕ είναι μια εταιρεία που έχει ένα διπλό ρόλο: 1)Ο ένας ρόλος είναι αυτός που ασκούσε η ΔΕΗ σε σχέση με το Σύστημα Μεταφοράς: φροντίζει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης και η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται κατά τρόπο αξιόπιστο, ασφαλή και ποιοτικά αποδεκτό. 2)Ο δεύτερος ρόλος του ΔΕΣΜΗΕ είναι να εκκαθαρίζει την αγορά, να λειτουργεί σαν ένα είδος χρηματιστηρίου που υπολογίζει κάθε ημέρα ποιός οφείλει σε ποιόν. Ο ΔΕΣΜΗΕ δεν εμπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια και ότι βασικές συναλλακτικές σχέσεις είναι διμερείς μεταξύ παραγωγών/προμηθευτών και των πελατών τους.
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Energy - Economics - Environment Modelling Laboratory
  Το εργαστήριο E3M είναι ερευνητικό εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Λειτουργεί από το 1988 και οι ερευνητές του συνδυάζουν την οικονομική ανάλυση με ενδελεχή μηχανική αξιολόγηση και υποστήριξη τεχνολογίας κάνοντας προβλέψεις στον τομέα της ενέργειας.
 • Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία
  Outgoing url: http://www.elanet.gr

  Σκοπός της εταιρείας είναι:
  Η υποστήριξη των εισηγητικών παρεμβάσεων των ΣΕΒ-ΠΟΞ-ΕΕΤ σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  Η συμβολή στην υλοποίησή τους ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρησης.

 • Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων
  Outgoing url: http://www.eemf.gr

  Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) ιδρύθηκε το 1965. Ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται από το Καταστατικό της ΕΕΜΦ (ή στη διεύθυνση www.eemf.gr\katastatiko eemf.pdf), τελευταία τροποποίηση το 1974.

  Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της Ε.Ε.Μ.Φ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα της τεχνικής της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης «Μεγάλων Φραγμάτων και συναφών προς αυτά κατασκευών» και η διενέργεια σχετικών με αυτά επιστημονικών ερευνών. Για τους ως άνω σκοπούς η Ε.Ε.Μ.Φ. έχει συνδεθεί με τη«Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων -International Commission on Large Dams (ICOLD)ήCommission Internationale des Grands Barrages (CIGB)- που έχει έδρα στο Παρίσι της Γαλλίας και έχει καταστήσει έτσι την Ελλάδα «Χώρα Μέλος» της διεθνούς αυτής οργάνωσης.

  Η Ε.Ε.Μ.Φ. επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της μέσω της συνεργασίας με τηνICOLDκαι τις Εθνικές Επιτροπές αυτής, καθώς και με άλλες οργανώσεις με παρόμοια ενδιαφέροντα, συμμετέχοντας στις εκτελεστικές συνόδους, τα διεθνή συνέδρια, τα ταξίδια μελέτης, καθώς και στις επιτροπές εργασίας προς μελέτη ή έρευνα διαφόρων ενδιαφερόντων  θεμάτων κλπ.

  Επίσης, οργανώνει στην Ελλάδα επιστημονικές διαλέξεις και εκδρομές επίσκεψης έργων, συστήνει επιτροπές έρευνας και κάνει δημοσιεύσεις σχετικά με όλα τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους σκοπούς της.

  Τέλος, δύναται να συνεργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με Υπηρεσίες, με Οργανισμούς, Ιδρύματα κλπ., των οποίων η αρμοδιότητα ή τα ενδιαφέροντα είναι σχετικά με τους σκοπούς της.

  Η Ε.Ε.Μ.Φ. δεν έχει κερδοσκοπική επιδίωξη.

  Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΜΦ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τοΕποπτικό Συμβούλιο.

  Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της Ε.Ε.Μ.Φ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα της τεχνικής της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης «Μεγάλων Φραγμάτων και συναφών προς αυτά κατασκευών» και η διενέργεια σχετικών με αυτά επιστημονικών ερευνών. Για τους ως άνω σκοπούς η Ε.Ε.Μ.Φ. έχει συνδεθεί με τη«Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων -International Commission on Large Dams (ICOLD)ήCommission Internationale des Grands Barrages (CIGB)- που έχει έδρα στο Παρίσι της Γαλλίας και έχει καταστήσει έτσι την Ελλάδα «Χώρα Μέλος» της διεθνούς αυτής οργάνωσης.

  • Η Ε.Ε.Μ.Φ. επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της μέσω της συνεργασίας με τηνICOLDκαι τις Εθνικές Επιτροπές αυτής, καθώς και με άλλες οργανώσεις με παρόμοια ενδιαφέροντα, συμμετέχοντας στις εκτελεστικές συνόδους, τα διεθνή συνέδρια, τα ταξίδια μελέτης, καθώς και στις επιτροπές εργασίας προς μελέτη ή έρευνα διαφόρων ενδιαφερόντων  θεμάτων κλπ.

   Επίσης, οργανώνει στην Ελλάδα επιστημονικές διαλέξεις και εκδρομές επίσκεψης έργων, συστήνει επιτροπές έρευνας και κάνει δημοσιεύσεις σχετικά με όλα τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους σκοπούς της.

   Τέλος, δύναται να συνεργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με Υπηρεσίες, με Οργανισμούς, Ιδρύματα κλπ., των οποίων η αρμοδιότητα ή τα ενδιαφέροντα είναι σχετικά με τους σκοπούς της.

   Η Ε.Ε.Μ.Φ. δεν έχει κερδοσκοπική επιδίωξη.

   Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΜΦ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τοΕποπτικό Συμβούλιο.

  • Τηλέφωνο: 210-3355169
  • Φαξ: 210-5241223
  • E-Mail: eemf@eemf.gr
  • Url: http://www.eemf.gr
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μέσω ΔΕΗ-ΔΥΗΠ Αγησιλάου 56-58 104 36 Αθήνα

 • Ελληνικός Συνδέσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  Outgoing url: http://www.hellasres.gr
  O ΕΣΗΑΠΕ είναι Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1997. Εταίροι-μέλη του ΕΣΗΑΠΕ είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, νομικά πρόσωπα με έδρα μέσα στην ελληνική επικράτεια, των οποίων ο σκοπός συναρτάται με την κατασκευή μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας, καθώς και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τα οποία έχουν προβεί σε ανάλογες επενδύσεις, ή έχουν λάβει τις κατά νόμο άδειες για μία τουλάχιστον συναφή επένδυση, ή βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών.
 • Ένωση Bιομηχανιών Hλιακής Eνέργειας (EBHE)
  Outgoing url: http://www.ebhe.gr
  Στους σκοπούς της EBHE περιλαμβάνονται η μελέτη, η προαγωγή, η παρακολούθηση της τεχνολογικής και επιστημονικής εξέλιξης των θεμάτων που άπτονται της ηλιακής ενέργειας, η διάδοση των ηλιακών εφαρμογών, η συνεργασία μεταξύ των μελών καθώς και η εκπροσώπησή τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
 • Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
  Outgoing url: http://www.cie.org.cy/

  To Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (ΙΕ) ιδρύθηκε το 2000 από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
  Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και στεγάζεται στο χώρο του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Λευκωσία. Επιχορηγείται από το Κράτος και άλλους ημικρατικούς και διεθνείς οργανισμούς.

 • Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ)
  Outgoing url: http://www.iene.gr
  Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύρια ενασχόληση την μελέτη των ενεργειακών θεμάτων και παράλληλα την ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα. Το ΙΕΝΕ έχει ως κύριο σκοπό να αποτελέσει το πόλο γύρω από τον οποίο τα ενεργειακά θέματα θα μπορούν να συζητούνται, να αναλύονται, να συντίθενται και να προβάλλονται στις επιστημονικές-τεχνολογικές κοινότητες, στους κοινωνικούς, παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και στους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας χωρίς δεσμεύσεις, με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία.
 • Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ)
  Outgoing url: http://www.meteo.noa.gr
  Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) είναι ένα από τα πέντε ινστιτούτα που αποτελούν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το αρχαιότερο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα (οι πρώτες μετεωρολογικές παρατηρήσεις ξεκίνησαν το 1846). Σκοπός του ΙΕΠΒΑ είναι η προώθηση της περιβαλλοντικής έρευνας. Το ΙΕΠΒΑ δραστηριοποιείται, ανάμεσα σε άλλα, στα παρακάτω θεματικά πεδία:1)Μετεωρολογια / Πρόγνωση καιρου 2)Κλιματολογία και Κλιματική Αλλαγή 3)Χημία και Φυσική της Ατμοσφαιρας 4)Ατμοσφαιρική Ρύπανση 5)Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια
Fe
close x

This site in other countries